ابیات کدام گزینه‌ها با یکدیگر تناسب معنایی دارند؟ الف) عمری که ز رفتنش چنین بی‌خبرم ب) ز پیری را دانستی در اسرار ج) دمم شد سرد و دل برخاست از دست د) سرفروتنی انداخت پیریم در پیش ه) بجو پیری اگر تو مرد راهی بگذشت چو باد پیری آمد به سرم ترا پیدا بودن اعیان ز گفتار که بر فرقم ز پیری برف بنشست پس از غرور جوانی و دست بالایی که باشد پیر همچون روشنایی

گزینه یک

الف،ج

گزینه دو

الف،د

گزینه سه

ب،ه

گزینه چهار

ج،ه

گزینه 3

در ابیات گزینۀ (ب) و (ه) به دانا بودن انسان (پیر) اشاره شده است و (روشنایی) به آگاهی اشاره دارد. اما خصوصیات مطرح شده در دیگر گزینه‌ها‌: الف) بی‌خبری از گذر عمر در جوانی و (پیر) شدن. ج) اشاره به ضعف و سستی در (پیری) و سفید شدن موی سر، مانند برف د) غرور داشتن در جوانی ، که در وقت (پیری) به فروتنی تبدیل می‌شود.

به بالای صفحه بردن