ابیات گزینه‌های زیر دوبه‌دو با هم موقوف‌المعانی هستند به‌جز گزینۀ ......

گزینه یک

به لشگر چنین گفت کاموس گُرد که گر آسمان را بباید سپرد
همه تیغ و گرز و کمند آورید به ایرانیان تنگ و بند آورید

گزینه دو

تهمتن چنین داد پاسخ بدوی که ای بیهُده مردِ پرخاش‌جوی
تو قلب سپه را به آیین بدار من اکنون پیاده کنم کارزار

گزینه سه

بیامد دمان پیش گردآفرید چو دُخت کمند افکن او را بدید
کمان را به زه کرد و بگشاد بر نبُد مرغ را پیش تیرش گذر

گزینه چهار

به رستم بر آنگه ببارید تیر تهمتن بدو گفت بر خیره خیر همی رنجه داری تن خویش را دو بازوی و جان بداندیش را

گزینه 2

بیت اول گزینۀ 2 از طرف رستم به اشکبوس کُشانی است اما بیت دوم خطابِ رستم است به طوس، فرماندۀ سپاه ایران در جنگ با تورانیان، بنابراین این گزینه دارای ابیات موقوف‌المعانی نیست. * نکته: موقوف‌المعانی ابیاتی هستند که معنای آن‌ها به واسطۀ ابیاتِ بعدی تکمیل و قابل فهم می‌گردد و ممکن است چندین بیت هم ادامه پیدا کند.

به بالای صفحه بردن