اجزای جمله در همۀ گزینه‌ها به شیوۀ بلاغی است مگر گزینۀ ..................

گزینه یک

تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید

گزینه دو

فرض است فرمان بردن از حکم جلودار

گزینه سه

باید به مژگان رُفت گرد از طور سینین

گزینه چهار

شکست داغ دیر یاسین پشت ما را

گزینه 1

در این گزینه اجزای جمله، مرتب در جای خود قرار گرفته است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: فعل قبل از نهاد و متمم آمده است (تقدم فعل بر نهاد) گزینۀ «3» فعل رُفت قبل از مفعول و متمم آمده است (تقدم فعل بر مفعول) گزینۀ «4»: فعل قبل از نهاد و مفعول آمده است (تقدم فعل بر نهاد)

به بالای صفحه بردن