از بین واژه‌های زیر چند واژه درست معنا شده است؟ «ژنده: مندرس/ دلق: کیسۀ بزرگ/ ابدال: بدلکاران/ حاذق: ماهر/ سفاهت: نادانی/ قیاس: دو چیز را با هم سنجیدن/ فراغت: دوری/ مبشّر: خندان»

گزینه یک

چهار

گزینه دو

شش

گزینه سه

هفت

گزینه چهار

هشت

گزینه 1

ویرایش غلط‌های معنایی: دلق: لباس درویشان/ ابدال: مردان یگانۀ روزگار/ فراغت: آسایش/ مبشّر: بشارت‌دهنده

به بالای صفحه بردن