از مفهوم کدام بیت، «پرتاب تیر و به هدف خوردن آن» دریافت می‌شود؟

گزینه یک

چو بوسید پیکان سر انگشت اوی
گذر کرد بر مهره‌ی پشت اوی

گزینه دو

کمان را بمالید رستم به چنگ به شست اندر آورده تیر خدنگ

گزینه سه

چو سو فارش آمد به پهنای گوش ز شاخ گوزنان بر آمد خروش

گزینه چهار

بزد بر بر و سینه‌ی اشکبوس سپهر آن زمان دست او داد بوس

گزینه 1

وقتی پیکان تیر به سر انگشتان چپ او رسید و سپس رها شد از مهره‌ی پشت اشکبوس عبور کرد (کنایه از به هدف خوردن تیر)

به بالای صفحه بردن