از میان آثار ذکرشده چند اثر منثور هستند؟ (سیاست‌نامه)، (اخلاق محسنی)، (سمفونی پنجم جنوب)، (لطایف‌الطوایف)، (گوشوارۀ عرش)، (اسرارالتوحید)

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 4

سیاست‌نامه، اخلاق محسنی، لطایف الطوایف و اسرارالتوحید، منثور و باقی آثار منظوم هستند.

به بالای صفحه بردن