از میان ترکیب‌های زیر چند نادرستی معنایی دیده می‌شود؟ (محنت: اندوه)، (فرقت: آسایش)، (صدّیق: راست‌گوینده)، (کید: حیله و فریب)، (سودایی: شیفته)، (وصلت: پیوند)

گزینه یک

چهار

گزینه دو

سه

گزینه سه

دو

گزینه چهار

یک

گزینه 3

نادرستی‌های معنایی: فرقت: جدایی، دوری / صدّیق: بسیار راست‌گو

به بالای صفحه بردن