از میان واژگان زیر چند نادرستی معنایی دیده می‌شود؟ (مکاری: چاروادار)، (مغرب: کشوری در شمال غربی آفریقا)، (کرای: کرایه)، (قیاس کردن: حدس و تخمین زدن)، (فراغ: آسایش)، (شوخ: آلودگی)

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 1

مغرب: کشورهای شمالی آفریقا به جز مصر است.

به بالای صفحه بردن