از میان واژگان زیر چند واژه معنای نادرستی دارند؟ برین: بالایین / شرافت: عزت / تاکستان: باغ / تمایز: جدا کردن / لگام: دهنۀ اسب / تملک: قدرت

گزینه یک

پنج

گزینه دو

چهار

گزینه سه

سه

گزینه چهار

دو

گزینه 3

معنای درست واژگانی که نادرست معنا شده‌اند: شرافت: ارجمندی، با شرف بودن / تاکستان: باغ انگور / تملک: مالک شدن، دارا شدن

به بالای صفحه بردن