از میان واژگان زیر چند واژه نادرستی معنایی دارند؟ معاصی: گناه / طمأنینه: وقار / مسخرگی: لطیفه‌گویی / عنود: ستیزه‌کاری / دوات: مرکب دان / حجب: شرم / الزام: ضروری / تقریر: بیان

گزینه یک

پنج

گزینه دو

چهار

گزینه سه

سه

گزینه چهار

دو

گزینه 2

معنای درست واژگانی که نادرست معنا شده‌اند: معاصی: گناهان / طمأنینه: آرامش، سکون، قرار / عنود: ستیزه‌کار، دشمن و بدخواه / الزام: ضرورت، لازم گردانیدن، واجب گردانیدن

به بالای صفحه بردن