از میان گروه کلمات زیر چند واژه درست معنی شده است؟ «وسواس: دو دلی / فارغ: جدا / مرضیه: پسندیده / فرج: گشایش / قرب: دوری / تجلی: راستگویی / درآمدن: خلاص شدن»

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 2

واژه‌هایی که درست معنا شده‌اند: وسواس – مرضیه – فرج

به بالای صفحه بردن