از نظر شیوۀ بلاغی در بیت زیر کدام مورد رخ داده است؟ «شد به غربت قدر من معلوم بر اهل وطن گرمی هنگامۀ مهر، آشنا را گرم ساخت»

گزینه یک

تأخیر مفعول

گزینه دو

تقدیم فعل بر نهاد و مسند

گزینه سه

تقدیم فعل بر مفعول

گزینه چهار

تقدیم متمم بر فعل

گزینه 2

قدر من: نهاد معلوم: مسند شد: فعل اسنادی _‌شد_ قدر من معلوم ← فعل بر نهاد و مسند مقدم شده است.

به بالای صفحه بردن