«اضافۀ استعاری، تشبیه، کنایه و تناسب» در کدام بیت دیده می‌شود؟

گزینه یک

از طعنۀ رقیب نگردد عیار من
چون زر اگر برند مرا در دهان گاز

گزینه دو

هر دم به خون دیده چه حاصل وضو چو نیست
بی طاق ابروی تو نماز مرا جواز

گزینه سه

دل کز طواف کعبۀ رویت وقوف یافت
از شوق آن حریم ندارد سر حجاز

گزینه چهار

فرخنده باد طلعت نازت که در ازل ببریده‌اند بر قد سروت قبای ناز

گزینه 1

اضافۀ استعاری: دهان گاز (گاز به معنای انبر است. منظور حافظ این است که من مانند طلا هستم که با قرار گرفتن در گاز انبر شکل آن تغییر می‌کند، اما ماهیت آن نه) کنایه: عیارم نگردد یعنی ماهیت من قلب نمی‌شود. تشبیه در مصراع دوم و تناسب میان عیار و زر

به بالای صفحه بردن