املای درست واژه‌هایی با معنای «درختی در بهشت – دو چیز را با هم سنجیدن – بی‌قراری» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

صدر – غیاث – اضطراب

گزینه دو

سدر – قیاس – اضطراب

گزینه سه

صدر – قیاس – اظطراب

گزینه چهار

سدر – غیاث – اظطراب

گزینه 2

تنها در این گزینه املای همۀ واژه‌ها درست آمده است. سدرة المنتهی نام درختی است در بهشت که در خانۀ هر بهشتی شاخه ای از این درخت وجود دارد.

به بالای صفحه بردن