املای مصدر «گزاردن» در کدام گزینه نادرست است؟

گزینه یک

ازین ننگ بگزارم ایران زمین
نخواهم بدین بوم و برآفرین

گزینه دو

بگزارم خراج هر دو جهان
اگر او در ضمان من باشد

گزینه سه

آن است خرد که حق این جادو مرد از ره دین و زهد بگزارد

گزینه چهار

حاجت بنمای تا برآرم مقصود بگوی تا گزارم

گزینه 1

گزینۀ «1»: گذاشتن در این بیت از فردوسی به همان معنای اصلی خودش آمده و با املای «بگذارم» صحیح است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: خراج گزاردن: خراج دادن گزینۀ «3»: حق گزاردن: حق را ادا کردن گزینۀ «4»: مقصود گزاردن: مقصود ادا کردن توجه: «گزاردن» در معنای «به‌جای آوردن، اداکردن» با کلماتی ترکیب می‌شود که جنبۀ معنوی دارند و قابل درک با حواس پنجگانه نیستند؛ مانند: نماز، حق، شکر، سپاس، طاعت، کار، حج و...

به بالای صفحه بردن