املای واژۀ انتخاب‌شده در کدام گزینه نادرست است؟

گزینه یک

گر تو قرآن بدین نمط (خوانی - خانی)
ببری رونق مسلمانی

گزینه دو

تن من و تو رود در دو خاک تیره به گور
چنان‌که (قالب - غالب) ما را حق از دو خاک سرشت

گزینه سه

از نعرۀ مستانۀ ما چرخ پر آواست
جوشنده چو (بحریم - بهریم) و خروشنده چو شیریم

گزینه چهار

دردی است درد عشق که هیچش طبیب نیست گر دردمند عشق بنالد (قریب - غریب) نیست

گزینه 2

در گزینۀ «2» با توجه به اینکه منظور از قالب، جسم انسان است پس انتخاب (غالب = به معنی چیره و پیروز) درست نیست.

به بالای صفحه بردن