املای چند ترکیب درست آمده است؟ «یال و غارب - خطابه و سخنرانی - به‌رقم و برخلاف - مخمصه و گرفتاری - خاری و حقارت - طُمأنینه و وقار»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 4

واژۀ «رغم» یعنی برخلاف و «خاری» در اینجا معنی ذلیل می‌دهد پس باید با واو معدوله نوشته شود ← خواری و حقارت صحیح است. 4 مورد دیگر صحیح می‌باشند پس گزینۀ 4 درست است.

به بالای صفحه بردن