املای چند واژه با توجه به معنی داخل کمانک مقابل آن نادرست است؟ مبتنی (ساخته) - موحِش (وحشتناک) - تملک (دارا شدن) - اکتفا (بسنده کردن) - زی حیات (جاندار) - منحصر (ویژه) - مخوف (ترسناک) - صَدا (پژواک) - اکِرام (بزرگ داشتن) - حیکل (پیکر) - قایی (نهایی) - نصار (افشاندن) - بسیچ (فراهم کردن) - انایات (توجهات)

گزینه یک

۴
4

گزینه دو

۳
3

گزینه سه

۵
5

گزینه چهار

۶ 6

گزینه 3

زی ← ذی حیکل ← هیکل قایی ← غایی نصار ← نثار انایات ← عنایات

به بالای صفحه بردن