املای کدام بیت، درست است؟

گزینه یک

ارغوان و ثمن برابر بيد
رايتي برکشيد، سرخ و سپيد

گزینه دو

هر نفس اين پرده چابک رقيب
بازي‌اي از پرده برآرد غريب

گزینه سه

پياله بر کفنم بند تا سحرگه حشر
به مي ز دل ببرم حول روز رستاخيز

گزینه چهار

روزه يک سو شد و عيد آمد و دل‌ها برخاست مي ز خم‌خانه به جوش آمد و مي‌بايد خاست

گزینه 2

املاي صحيح کلمات در ساير گزينه‌ها: گزينۀ «1»: سمن / گزينۀ «»«3»: هول / گزينۀ «»«4»: مصراع دوم: خواستند

به بالای صفحه بردن