املای کدام عبارت، درست است؟

گزینه یک

ای خداوندان نعمت گر شما را انصاف بودی و ما را قناعت رسم سؤال از جهان برخواستی.

گزینه دو

چنین اتّفاق نادر افتد و بر نادر حکم نتوان کرد، زنهار تا بدین طمع دگر باره گرد ولع نگردی.

گزینه سه

دو درویش ملاذم صحبت یکدگر سفر کردی، یکی ضعیف بودی که هر دو شب افطار کردی.

گزینه چهار

این طایفه را طریق آن است که تا اشتها قالب نشود نخورد و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام بدارند.

گزینه 2

واژه‌های غلط و شکل صحیح آن‌ها: گزینۀ «1»: برخواست ←برخاست گزینۀ «3»: ملاذم ←ملازم گزینۀ «4»: قالب ←غالب

به بالای صفحه بردن