املای کدام لغت برای جای خالی مناسب است؟

گزینه یک

تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت
تا باز چه اندیشه کند رأی .................. (ثوابت)

گزینه دو

اولاد خویش را که شفیعان محشرند
در .................. عقوبت اهل جفا ببین (ورطه)

گزینه سه

زخم شمشیر غمت را به شکیبایی و عقل
چند .................. بنهادیم و اثر می‌نرود (مرحم)

گزینه چهار

مرد نقّال از صدایش .................. می‌بارید / و نگاهش مثل خنجر بود (زجّه)

گزینه 2

ورطه به معنای زمین پست، مهلکه و محل هلاکت با همین املا صحیح است. گزینۀ (1): با توجه به واژه خطا املای صواب به معنی «صحیح و درست»، صحیح است. گزینۀ (3): با توجه به زخم شمشیر املای مرهم به معنی دوا و دارو صحیح است. گزینۀ (4): املای ضجّه به معنی ناله و شیوه صحیح است.

به بالای صفحه بردن