املای کدام واژه باتوجه به معنای آن نادرست است؟

گزینه یک

فراق: جدایی و دوری

گزینه دو

مخمصه: گرفتاری

گزینه سه

خذلان: درماندگی

گزینه چهار

سیف: تابستان

گزینه 4

«صیف» با این املا به معنای تابستان است «سیف» به معنای شمشیر است.

به بالای صفحه بردن