املای کدام واژه با‌توجه به معنی آن غلط است؟‌

گزینه یک

زَلّت: خواری

گزینه دو

محنت: رنج و اندوه

گزینه سه

لئیم: پست

گزینه چهار

طهارت: پاکی

گزینه 1

«زلّت» با این املا به معنای لغزش و گناه است و «ذلّت» به معنای خواری است.

به بالای صفحه بردن