املای کدام کلمه با‌توجه به معنای آن غلط است؟‌

گزینه یک

نقض: دلکش

گزینه دو

زلّت: لغزش

گزینه سه

سنان: سرنیزه

گزینه چهار

سلیح: اسلحه

گزینه 1

«نغز» به‌معنای «دلکش» است.

به بالای صفحه بردن