املای کدام گروه از واژه‌ها، همگی درست است؟

گزینه یک

مست ملاهی، زادِ ولد، سورت سرما

گزینه دو

ضلالِ جهل، مقلوب و مقهور، می‌صبوح

گزینه سه

سفله و نادان، انضجار و نفرت، سیره و مغاذی

گزینه چهار

رزالت و پستی، مآخذ و منابع، تحجّد و نیایش

گزینه 1

املای درست واژه‌های غلط: 2 - مغلوب / 3 - انزجار، مغازی / 4 - تهجد و نیایش، رذالت و پستی

به بالای صفحه بردن