این عبارت«روزی حضرت عیسی می گذشت ، ابلهی با وی دچار شد» منظور از«دچار شدن» چیست ؟ ( المپیاد ادبی بسیج – )

گزینه یک

شیفته ی حضرت عیسی شد .

گزینه دو

با حضرت عیسی مشاجره کرد .

گزینه سه

با حضرت عیسی برخورد کرد .

گزینه چهار

موارد 1 و 3 صحیح است .

گزینه 3

به بالای صفحه بردن