باتوجه به دو بیت زیر کدام واژه با غلط املایی نوشته شده است؟ «بر تیر جورتان ز تهمّل سپر کنیم ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع تا سختی کمان شما نیز بگذرد این گرگی شبان شما نیز بگذرد»

گزینه یک

جورتان

گزینه دو

تهمّل

گزینه سه

گرگ طبع

گزینه چهار

رمه

گزینه 2

در این بیت «تحمل» به معنای بردباری درست است.

به بالای صفحه بردن