باتوجه به مفاهیم موجود در درس «خسرو» کدامیک از ابیات زیر با این درس ارتباط مفهومی ندارد؟

گزینه یک

به یکی در درآید از گوشش به دگر در برون کند هوشش

گزینه دو

چون بسی ابلیس آدم‌روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست

گزینه سه

مرد باید که گیرد اندر گوش ور نوشته است پند بر دیوار

گزینه چهار

به صوت خوش چو حیوان است مایل ز حیوان کم نشاید بودن ای دل

گزینه 3

مفاهیم هر سه گزینۀ «1 و 2 و 4» در متن خسرو از آقای عبدالحسین وجدانی ذکر شده‌اند. گزینۀ 1: من گوشِ استماع ندارم لِمَن تقول / گزینۀ 2: حسودان تنگ‌نظر و عنودان بدگهر وی را به می و معشوق و... گزینۀ 4: در جواب ناظم مدرسه که گفت: اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب. اما گزینۀ 3: مفهوم کاملاً برعکس با اخلاقیات و شخصیت خسرو دارد، در این بیت سفارش شده که انسان باید پند‌پذیر باشد اما خسرو اینگونه نبود.

به بالای صفحه بردن