«باد» در کدام بیت با بقیه متفاوت است؟

گزینه یک

شاه ترکان سخن مدعیان می‌شنود شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد

گزینه دو

هر سرو که در چمن درآید
در خدمت قامتت نگون باد

گزینه سه

به باغ می‌روی و بیمنامه می‌خواند ز آتش لب تو گوش هر صنوبر باد

گزینه چهار

کامم از تلخیّ غم چون زهر گشت بانگ نوش شادخواران یاد باد

گزینه 3

«باد» در گزینه‌های «1 و 2 و 4» در معنای فعل دعایی آمده است: «شرمش باد» «نگون باد» و «یاد باد». ‌اما بیت گزینۀ «3» می‌گوید: وقتی به باغ می‌روی، «باد» از آتش لب‌های تو در گوش صنوبرها می‌خواند.

به بالای صفحه بردن