بارزترین آرایۀ بیت «می آفتاب زرفشان جام بلورش آسمان / مشرق کف ساقیش دان مغرب لب یار آمده» کدام است؟

گزینه یک

استعاره

گزینه دو

ایهام

گزینه سه

تشبیه

گزینه چهار

کنایه

گزینه 3

در این بیت چهار تشبیه به‌کار رفته است، می به آفتاب زرفشان، آسمان به جام بلور، دست ساقی به مشرق و لب یار به مغرب.

به بالای صفحه بردن