با‌توجه به بیت «مرا مادرم نام مرگ تو کرد زمانه مرا پتک ترگ تو کرد» کدام گزینه صحیح است؟

گزینه یک

دو جمله‌ی چهار‌جزئی مفعول و متمم

گزینه دو

دو جمله‌ی سه‌جزئی با مسند

گزینه سه

دو جمله‌ی چهار‌جزئی با مفعول و مسند

گزینه چهار

دو جمله‌ی سه‌جزئی با مفعول

گزینه 3

مادرم و زمانه ← نهاد نام من و من ← مفعول مرگ تو و پتگ ترگ تو ← مسند کرد ← فعل

به بالای صفحه بردن