با‌توجه به خصوصیّات وزیر ملک اهواز در عبارت زیر، کدام گزینه با ویژگی‌های اخلاقی وی هم‌خوانی ندارد؟ مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکو‌منظر و متواضع دیدم و متدیّن و خوش‌سخن.

گزینه یک

شبنم به آفتاب رسید از فروتنی افتاده شو مگر تو هم از خاک بر شوی

گزینه دو

مرد دین‌دار همچنین باشد کز برون وز درونش، دین باشد

گزینه سه

تنم را در قناعت زنده دل دار مزاجم را به طاعت معتدل دار

گزینه چهار

قنّاد نیستم ولی اندر مذاق خلق شیرین‌سخن به است ز قند مکرّرم

گزینه 3

در مفهوم سؤال صفات وزیر ملک اهواز اینگونه ذکر شده است: شایسته، ادیب، عالم، خوش‌چهره و فروتن و دیندار و شیرین‌سخن تمام صفات فوق در گزینه‌های 1 و 2 و 4 دیده می‌شود. گزینۀ 1 در مورد فروتنی، گزینۀ 2 در مورد دینداری و گزینۀ 4 در مورد شیرین سخنی‌اش اما با دقت در گزینۀ 3 می‌بینیم که شاعر طلب عنایت از خداوند را دارد برای دینداری نه اینکه فردِ دین‌داری است.

به بالای صفحه بردن