با‌توجه به دو بیت زیر املای کدام واژه نادرست است؟ «وقتی دل سودایی می‌رفت به بصتان‌ها گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید بی‌خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها»

گزینه یک

سودایی

گزینه دو

بصتان‌ها

گزینه سه

سهل

گزینه چهار

حرم

گزینه 2

«بستان‌ها» با این املا صحیح است و به معنای باغ و گلستان است.

به بالای صفحه بردن