با‌توجه به دو بیت زیر املای کدام واژه نادرست است؟ «تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم تا خوار غم عشقت آویخته در دامن بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها کوته نظری باشد رفتن به گلستان‌ها»

گزینه یک

عهد

گزینه دو

نقض

گزینه سه

خوار

گزینه چهار

کوته نظری

گزینه 3

«خوار» به‌معنای ذلیل است در صورتی‌که با‌توجه به‌معنای بیت «خار» که همان تیغ است برای پاسخ این سؤال مناسب است.

به بالای صفحه بردن