با‌توجه به معنای واژه‌های «مهر» در بیت زیر تلفظ هر‌یک چگونه است؟ «ای مهر تو در دل‌ها وی مهر تو بر لب‌ها وی شور تو در سرها وی سِرّ تو در جان‌ها»

گزینه یک

مِهر – مِهر

گزینه دو

مِهر – مُهر

گزینه سه

مُهر – مِهر

گزینه چهار

مُهر – مُهر

گزینه 2

«مِهر» به‌معنای «محبت» و «مُهر» به‌معنای «نشان خاموشی» است.

به بالای صفحه بردن