با‌توجه به معنی همۀ واژه‌های زیر به‌جز .................. جمع هستند.

گزینه یک

نفوس

گزینه دو

جنود

گزینه سه

اعاظم

گزینه چهار

قعود

گزینه 4

«قعود» مصدر است به معنای نشستن و زانو زدن بررسی سایر گزینه‌ها: نفوس: جمع نفس / جنود: جمع جند / اعاظم: جمع اعظم

به بالای صفحه بردن