با توجه به ابیات زیر همۀ موارد «کاملاً» درست هستند، به‌جز: «بدو گفت کز من رهایی مجوی چرا جنگ جویی تو ای ماه‌روی نیامد به دامم به‌سان تو گور ز چنگم رهایی نیابی مشور»

گزینه یک

ابیات از هفت جمله تشکیل شده‌اند.

گزینه دو

در ابیات چهار فعل نیاز به مفعول دارند.

گزینه سه

منادا و یک جهش ضمیر در ابیات مشهود است.

گزینه چهار

فعل مضارع اخباری و ماضی ساده در ابیات به چشم می‌خورد.

گزینه 3

ابیات دارای منادا هستند، اما جهش ضمیر دیده نمی‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: ای ماه رویجملهچرا جنگ‌جویی توجملهکز من رهایی مجویجملهبدو گفتجملهای ماه روی⏟جمله4چرا جنگ‌جویی تو⏟جمله3کز من رهایی مجوی⏟جمله2بدو گفت⏟جمله1 مشورجمله۷ز چنگم رهایی نیابیجمله۶نیامد به دامم به‌سان تو گورجمله۵مشور⏟جمله7ز چنگم رهایی نیابی⏟جمله6نیامد به دامم به‌سان تو گور⏟جمله5 گزینۀ «2»: افعالی که نیاز به مفعول دارند: گفت، مجوی، جویی، نیابی گزینۀ «4»: فعل ماضی ساده: گفت / فعل مضارع اخباری: نیابی: نمی‌یابی

به بالای صفحه بردن