با توجه به بیت «دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما/ چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما» کدام گزینه غلط است؟

گزینه یک

بیت
۳
3
جمله دارد.

گزینه دو

نقش دستوری «تدبیر ما» نهاد است.

گزینه سه

نهاد مصراع دوم شناسۀ محذوف فعل است.

گزینه چهار

جملۀ مصراع اول دو جزئی و جملۀ مصراع دوم سه جزئی است.

گزینه 3

نهاد در جملۀ مصراع دوم همان تدبیر ما است که در گزینۀ «2» به آن شاره شده. بیت دارای 3 جمله است، «دیشب پیر ما از مسجد به میخانه آمد» شکل گستردۀ مصراع اول است. [ای] یاران طریقت ← (منادا و شبه جمله) تدبیر ما بعد از این چیست؟ شکل گستردۀ مصراع دوم است.

به بالای صفحه بردن