با توجه به بیت «دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش / که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس» کدام گزینه نادرست است؟

گزینه یک

یک پیوند وابسته‌ساز دارد.

گزینه دو

یک حذف فعل به قرینۀ معنوی در بیت وجود دارد.

گزینه سه

ضمیر نقش متمم دارد.

گزینه چهار

جملۀ مصراع دوم سه‌جزئی است.

گزینه 2

این گزینه نادرست است، زیرا «درویش» منادا است و فعل آن به قرینۀ معنوی حذف شده، به‌ علاوه در مصراع دوم در جملۀ سیر معنوی و کنج خانقاه برای تو بس [است] هم فعل حذف‌ شده است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «»«1»: پیوند وابسته‌ساز← «که» گزینۀ «»«3»: ضمیر پیوستۀ «ت» در خانقاهت نقش متمم دارد. گزینۀ «»«4»: جملۀ سه‌جزئی گذرا به مسند است.

به بالای صفحه بردن