با توجه به بیت «زلف او دام است و خالش دانۀ آن دام و من / بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست»، کدام بیت مفهوم دورتری دارد؟

گزینه یک

یک عمر می‌شود سخن از زلف یار گفت
در بند آن مباش که مضمون نمانده است

گزینه دو

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
راه هزار چاره‌گر از چارسو ببست

گزینه سه

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است
در بند سر زلف نگاری بوده است

گزینه چهار

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر

گزینه 1

در بیت صورت سؤال، صفت اصلی «زلف» گرفتار کردن آن ذکر شده است. همین صفت زلف در بیت گزینه‌های «،3،2 و 4» هم مشاهده می‌شود. گزینۀ «2»: زلف تو هزاران دل را بسته و اسیر خود کرده است. گزینۀ «3»: من اسیر زلف نگار زیبارویی هستم. گزینۀ «4»: ما به کمند تو گرفتار و اسیر هستیم. اما بیت گزینۀ «1» به شکل کلی، به ویژگی زیبایی زلف معشوق اشاره دارد و می‌گوید سال‌ها می‌توان این گیسوان را توصیف کرد.

به بالای صفحه بردن