با توجه به بیت زیر کدام گزینه درست است؟ «علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما‌سوا فکندی همه سایۀ هما را»

گزینه یک

ما در مصراع دوم متمم است.

گزینه دو

را در مصراع اول نشانۀ مفعولی است.

گزینه سه

هما نقش مفعولی دارد.

گزینه چهار

همای رحمت ترکیب اضافی است.

گزینه 4

«همای رحمت» یک ترکیب اضافی از نوع اضافۀ تشبیهی است. رحمت به پرنده‌ای (هما) مانند شده است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: متمم در مصراع دوم «ماسوا» است. گزینۀ «2»: را در مصراع اول مفعولی نیست، نشانۀ حرف اضافه است به معنای برای. گزینۀ «3»: سایه مفعول است و هما مضاف‌الیه به حساب می‌آید.

به بالای صفحه بردن