با توجه به بیت «گر می‌گریزم از نظر مردمان رهی/ عیبم مکن که آهوی مردم ندیده‌ام»، کدام گزینه کلمات ایهام‌دار را به‌درستی ذکر کرده است؟

گزینه یک

نظر - آهو

گزینه دو

رهی - عیب

گزینه سه

آهو - مردم

گزینه چهار

عیب - نظر

گزینه 3

آهو← 1: حیوان - غزال 2: عیب و اشکال مردم ← 1: خلایق 2: مردمک چشم

به بالای صفحه بردن