با توجه به دو بیت زیر املای کدام واژه نادرست است؟ «چون بتابد آفتاب معرفت از سپهر این ره عالی صفت هر کسی بینا شود بر قدر خویش باز یابد در حقیقت سدر خویش»

گزینه یک

عالی‌صفت

گزینه دو

معرفت

گزینه سه

قدر

گزینه چهار

سدر

گزینه 4

«صدر» به معنای بالا است و با این املا درست است.

به بالای صفحه بردن