با توجه به رباعی زیر، همۀ گزینه‌ها «کاملاً» درست هستند؛ به‌جز:‌ «روزی که سمن بر لب جو بر، روید خرم دل آن کس که لب جو جوید از مطرب آب بشنود ناله که او بر رود خوشک ترانه‌ای می‌گوید»

گزینه یک

«ک» در خوشک نشانۀ تقلیل است و «خوشک ترانه‌ای» نقش مفعولی دارد.

گزینه دو

در رباعی واژه‌ای یافت می‌شود که هم‌آوا دارد و حذف فعل نیز مشهود است.

گزینه سه

یک متمم به شیوۀ کهن در ابیات دیده می‌شود و «مطرب آب» اضافۀ تشبیهی است.

گزینه چهار

زمان افعال مضارع اخباری و التزامی است و «سه جمله» به شیوۀ بلاغی سروده شده است.

گزینه 4

در این رباعی دو جمله به شیوۀ بلاغی آمده‌اند: در مصراع «2» تقدیم مسند و در مصراع «3» تقدیم مفعول به فعل آمده است.

به بالای صفحه بردن