با توجه به عبارت «به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو» کدام گزینه صحیح نیست؟

گزینه یک

«هر» صفت مبهم است.

گزینه دو

«اندوهگین» نقش مسند دارد.

گزینه سه

«شادان» قید است.

گزینه چهار

«زود» قید است.

گزینه 3

شادان نیز مانند اندوهگین مسند است.

به بالای صفحه بردن