با توجه به عبارت زیر کدام گزینه نادرست است؟ «خسرو، آوازی بسیار خوش داشت و استعدادی فیّاض در فراگرفتن موسیقی. وقتی که از عهدۀ امتحان سال ششم ابتدایی برنیامد، یکی از دوستان موسیقی‌شناس که در آن دوران دو کلاس از ما جلوتر بود، به خسرو توصیه کرد که به دنبال آموختن موسیقی ملّی برود.»

گزینه یک

در عبارت صفت از نوع شمارشی دیده می‌شود.

گزینه دو

هشت ترکیب وصفی در متن وجود دارد.

گزینه سه

موسیقی‌شناس نقش صفت ندارد.

گزینه چهار

«آن» در این عبارت صفت است.

گزینه 3

موسیقی‌شناس در این عبارت صفت است و جزء ترکیب‌های وصفی به‌حساب می‌آید. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه 1: دو کلاس: صفت شمارشی+ هسته گزینه 2: آوازی بسیارخوش، استعدادی فیاض، سال ششم، سال ابتدایی، دوستان موسیقی‌شناس، آن دوران، دو کلاس، موسیقی ملی (هشت ترکیب وصفی) گزینه 4: آن: صفت اشاره

به بالای صفحه بردن