با توجه به معنی، املای چند واژه نادرست است؟ توسن = اسب سرکش، ترگ = کلاه‌خود، حماورد = رقیب، فراغ = جدایی، کوس = طبل بزرگ، وقاهت = بی‌شرمی

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 2

وا‌ژه‌های غلط: هماورد = رقیب فِراق = جدایی وقاحت = بی‌شرمی

به بالای صفحه بردن