با توجه به واژه‌های زیر، در کدام موارد معنی بعضی واژه‌ها نادرست است؟ الف) (وجه: وجود) (پوییدن: تلاش) (محب: یار) ب) (متقاعد: هم‌عقیده) (تاک: رز) (تقصیر: کوتاهی) ج) (اوان: وقت) (حریف: مبارز) (درهم: مسکوک طلا) د) (سامان: امکان) (سرپر زدن: توقف کوتاه) (منّت: نیکویی)

گزینه یک

الف، ج

گزینه دو

الف، د

گزینه سه

ب، ج

گزینه چهار

ب، د

گزینه 3

معنای درست واژگانی که نادرست معنی شده‌اند: ب) ‌متقاعد: مجاب‌شده ج) درهم: مسکوک نقره

به بالای صفحه بردن