با توجه به واژگان «سبا و صبا» کدام بیت نادرستی املایی دارد؟

گزینه یک

تو نخواندی قصۀ اهل سبا
یا بخواندی و ندیدی جز صدا

گزینه دو

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت

گزینه سه

یادم آمد قصۀ اهل صبا
کز دم احمق صباشان شد وبا

گزینه چهار

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را

گزینه 3

اهل سبا یعنی مردم سرزمین سبا، در این بیت کاری با باد صبا نداریم.

به بالای صفحه بردن