با توجّه به معنی «را» کدام گزینه با دیگر گزینه ها تناسب ندارد ؟ ( سیزدهمین المپیاد ادبی )

گزینه یک

که ز کوی او غباری به من آر توتیا را

گزینه دو

چو علی که می تواند که به سر برد وفا را ؟

گزینه سه

که ز جان ما بگردان ، ره آفت قضا را

گزینه چهار

که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را

گزینه 1

«را» در گزینۀ 1 نقش حرف اضافه دارد: از کوی او غباری برای توتیای من بیاور؛ اما در سایر گزینه‌ها مفعولی است.

به بالای صفحه بردن